Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Jaworzno

Komendant Główny PSP uwzględniając zgłaszane potrzeby jednostek ochrony przeciwpożarowej podjął decyzje o dofinansowaniu działań związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa. Środki finansowe pochodzą ze składek z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia przekazywanych przez zakłady ubezpieczeniowe.
 
Wysokość środków została obecnie ustalona na kwotę:
 
– 2 000 000 zł pozostająca w dyspozycji Komendanta Głównego PSP,
– do 50 000 zł w dyspozycji komendantów wojewódzkich PSP.
 
Wyżej wymienione środki finansowe przeznacza się na zakup i uzupełnienie środków ochrony indywidualnej i środków odkażających.
 
W razie rosnących potrzeb kwoty te mogą zostać zwiększone.