Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Jaworzno

MZDiM siłami własnymi realizuje obecnie zadanie związane z koszeniem zieleni w pasie drogowym, a także w przestrzeniach, którymi jednostka zarządza.

Jak co roku, przed rozpoczęciem sezonu wiosenno – letniego MZDiM przygotowywał się do tego, by w drodze przetargu wyłonić firmę zewnętrzną, która byłaby odpowiedzialna za realizację tych prac.

Na sfinansowanie zamówienia przeznaczono 270 509,54 zł brutto. Do MZDiM wpłynęły dwie oferty – jedna opiewająca na 329 994,00 zł brutto druga na 526 116,84 zł brutto. Z uwagi na przekroczenie przez oferentów kwoty, jaką jednostka mogła przeznaczyć na to zadanie, MZDiM unieważnił to postępowanie.

Procedura przetargowa została powtórzona – zaproponowane przez firmy kwoty wciąż przekraczały możliwości finansowe MZDiM (314 999,60 zł brutto oraz 496 108,80 zł brutto). MZDiM zabezpieczył jednak dodatkowe środki, by zdecydować się na korzystniejszą ofertę, niestety wykonawca odstąpił od podpisania umowy. Jak widać, nawet możliwość zwiększenia środków finansowych, nie spowodowała, że wykonawca byłby chętny realizować to zadanie.

Przetarg został unieważniony i powtórzony jeszcze raz, a ostatnia oferta, która wpłynęła – aż 574 452,00 zł brutto – będąc zupełnie poza finansowymi możliwościami MZDiM – zadecydowała o unieważnieniu także tego przetargu.

MZDiM nadal próbował znaleźć wykonawcę tego zadania, wystosowując do trzech firm zajmujących się koszeniem zaproszenia do złożenia ofert ze zmniejszonym zakresem i wymaganiami.

Działanie takie miało umożliwić złożenie ofert także mniejszym firmom, dla których postępowania przetargowe i związane z nimi obostrzenia są często zbyt dużym wyzwaniem. Niestety – brak odzewu dwóch z tych firm oraz odmowna odpowiedź trzeciej firmy, zadecydowały o tym, że koszenie w pasie drogowym jest kolejnym zadaniem, które Gmina wykonywać będzie w tym roku siłami własnymi.

Warto zaznaczyć, że skoro wpływające oferty nawet o ponad 100% przewyższają możliwości kosztorysowe, to tym bardziej zasadne wydaje się spojrzenie z jednej strony na sposób wydawania środków publicznych, a z drugiej strony inaczej też oceniać zgłaszane przez niektórych obiekcje, że Gmina nie obniża cen na oferowane przez siebie tereny, usługi, itp.

Przypominamy, że realizację znacznej części miejskich zadań Gmina sukcesywnie od kilkunastu lat bierze w swoje ręce, rezygnując ze zleceń zewnętrznych. Dotyczy to realizacji usług transportu miejskiego, coraz większej części inwestycji drogowych i remontowych, gospodarki śmieciami, a także usługi utrzymania czystości i porządku w mieście – zarówno latem, jak i – przede wszystkim – zimą.

Oczywiście oznacza to przesunięcie środków budżetowych, a więc tzw „wydatków własnych i administracyjnych” (koszty osobowe + logistyka)- co niekiedy z kolei rodzi komentarze, że „urzędnicy tyle kosztują”. Warto jednak zaznaczyć, że w MZDiM coraz więcej ludzi zatrudnionych to nie urzędnicy, ale pracownicy wykonujący pracę w terenie.

Taka forma realizacji poszczególnych zadań pozwala na coraz większe uniezależnianie się od konieczności zlecania ich firmom zewnętrznym, to zaś pozwala zarówno na obniżenie kosztów, jak i na większą kontrolę nad realizacją usług. Więcej na:

http://extra.info.pl/index.php/2020/11/27/kolejne-etapy-rekomunalizacji-uslug/

KOSZENIE W MIEŚCIE

Zarówno tabor sprzętowy jak i dysponowanie pracownikami fizycznymi pozwalają MZDiM na samodzielne wykonywanie prac. Dwa ciągniki wyposażone w odpowiedni sprzęt umożliwiają sprawne koszenie pasów drogowych, ale i obszerniejszych terenów zielonych, znajdujących się m. in. w Parku Angielskim, czy w Parku Chrząstówka.

Nie są to jednak siły pozwalające na wykonywanie pracy w tempie i zakresie, w jakim czyniłaby to wyspecjalizowana firma. Zaznaczyć należy, że MZDiM i jego pracownicy wykonują także szereg innych prac w terenie – a zasoby ludzkie – nie tylko finansowe – bynajmniej nie są z gumy.

Pracownicy MZDiM na bieżąco, sukcesywnie działają przede wszystkim na głównym ciągu komunikacyjnym, ale także w newralgicznych punktach we wszystkich częściach Miasta.

na zdjęciu widać koszenie trawy

Koszenie w Parku Angielskim

na zdjęciu widać traktor MZDiM

Koszenie w pasie drogowym

na zdjęciu widać koszenie trawy

Koszenie w pasie drogowym

na zdjęciu widać koszenie trawy

Koszenie ww Parku Angielskim

na zdjęciu widać koszenie trawy

Koszenie w pasie drogowym

na zdjęciu widać koszenie trawy

Koszenie w pasie drogowym