Mundurowi z Jaworzna szkolili się z nowych procedur, w związku z wejściem w życie zmian w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej. Spotkanie zostało zorganizowane przez Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie, przy współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pt. "Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie - omówienia zmian w ustawodawstwie".

Jaworzniccy policjanci, podobnie jak ich koledzy w całym kraju, pełnią bardzo ważną rolę w przeciwdziałaniu przemocy domowej. W tej trudnej dziedzinie policjanci jednakże nie mogą działać sami. Potrzebna jest koalicja służb i instytucji – taka właśnie zasada przyświecała ustawodawcom przy tworzeniu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz przepisów w zespołach interdyscyplinarnych.

Adresatami szkolenia byli m.in. przedstawiciele jednostek realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej, w tym jaworzniccy dzielnicowi oraz policyjny profilaktyk. Podczas szkolenia omówione zostały ostatnie zmiany w przepisach prawnych dotyczących m.in.: działania systemu przeciwdziałania przemocy domowej, nowe podejście do problematyki, funkcjonowania grup diagnostyczno-pomocowych. Szkolenie odbyło się na Sali Obrad Urzędu Miejskiego w Jaworznie, gdzie było jednym z cyklu 4 spotkań. Jednym z prelegentów szkolenia była Pani radca prawny Barbara Kunysz-Syrytczyk.

Ważnym elementem w przeciwdziałaniu przemocy jest możliwość zastosowania przez policjantów nakazów i zakazów wobec sprawcy przemocy. Od 15 sierpnia 2023 roku oprócz nakazu opuszczenia miejsca zamieszkania oraz zakazu zbliżania się do mieszkańców będą obowiązywały dodatkowo: zakaz zbliżania się do osoby doznającej przemocy domowej na określoną w metrach odległość, zakaz kontaktowania się z osobą doznającą przemocy oraz zakaz wstępu i przebywania na terenie szkoły, placówki oświatowej, opiekuńczej, artystycznej, obiektu sportowego, do których uczęszcza osoba doznająca przemocy domowej, miejsca pracy lub innego miejsca, w którym zwykle lub regularnie przebywa osoba doznająca przemocy domowej i przebywania na tym terenie.

Niestety przemoc domowa stanowi wciąż poważny problem społeczny. Procedura Niebieskiej Karty, jak i inne rozwiązania wynikające ze znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie poprzez systematyczne ich stosowanie, pozwalają coraz sprawniej walczyć z tym szkodliwym społecznie zjawiskiem. Temu służy m.in. organizowanie tego typu szkoleń.

  • na zdjęciu umundurowana policjantka stojąca obok dwóch kobiet
  • na zdjęciu umundurowani policjanci na sali obrad biorący udział w szkoleniu
  • na zdjęciu policjanci w mundurach biorący udział w szkoleniu